Rundt om i mange gamle danske villahaver ånder der fred og idyl, men der ligger måske også en tikkende miljøbombe og venter, uden at man som kommende køber selv er vidende om det.

En Højesteretsdom fra 23. april 2014 beskriver netop essensen i, hvorfor man som kommende køber skal være opmærksom på, om der ligger én eller flere nedgravede olietanke i ens kommende for- eller baghave. 

Dommen omhandler et par, som i år 2000 købte en ejendom, hvor de var blevet gjort bekendt med, at der på grunden fandtes en olietank, som var nedgravet i 1979. I forbindelse med købet indhentede købers advokat hverken en tankattest eller oplysninger om husets olietank. På købstidspunktet var olietanken lovlig, men var af en type, som i henhold til olietankbekendtgørelsen skulle sløjfes senest 1. januar 2001.

I 2007 konstaterede køber, at tanken var utæt, og at der var sket forurening af grunden. Forureningsskaden blev anmeldt af parret under forsikringsordningen for villaolietanke, men forsikringsselskabet nægtede at dække skaden, med henvisning til at tanken skulle have været sløjfet senest 1. januar 2001. Parret rejste desuden erstatningskrav mod deres advokat, som i 2000 havde bistået dem med købet af ejendommen.

Domsafsigelse:

Højesteret fandt, at selv om olietanken var lovlig på overtagelsestidspunktet, burde køberne have skaffet sig yderligere viden om tanken for at undgå risiko for overskridelse af sløjfningsterminerne efter olietankbekendtgørelsen.

Da de i nogen tid efter overtagelsen af ejendommen burde have vidst, at tanken var af en sådan type, som der skulle have været sløjfet senest 1. januar 2001, var betingelserne for forsikringsdækning ikke opfyldt.

Højesteret fandt, at købernes advokat i 2000 havde begået en ansvarspådragende fejl ved ikke at have fremskaffet tankattesten eller rådgivet køberne herom. Erstatningskravet mod advokaten var imidlertid forældet.

Idet betingelserne for forsikringsdækning ikke var opfyldt og kravet mod købernes advokat var forældet, endte køberne derfor med at sidde alene tilbage med oprensningsomkostningerne, som skønsmæssigt var opgjort til 5,2 mio. kr. under sagen.

Højesteretsdommen er blot med til at illustrere, at der er al mulig god grund til at træde varsomt med hensyn til nedgravede olietanke, når man køber fast ejendom. Også almindelige villaer kan vise sig at indebære risici, som kan medføre store økonomiske konsekvenser, hvis man ikke tager de nødvendige forholdsregler.

Bemærk ejendomsmægleren er ansat af sælger og repræsenterer sælgers interesser gennem hele processen, mens købers mægler udelukkende varetager købers interesser.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at dele artiklen.

”Like” Minkøbermægler.dk’s Facebook side og modtag løbende nyheder / artikler om boligmarkedet.

Husk at Minkøbermægler.dk altid står klar til at guide dig gennem købsprocessen.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk