Som købermægler bliver jeg ofte spurgt til råds i forbindelse med grunde / ejendomme, hvor der er konstateret forurening fra olietanke og virksomheder, herunder renserier, benzinanlæg, planteskoler, lossepladser mv.

Spørgsmålet er, hvad du som køber skal være opmærksom på, når du påtænker at købe en forurenet grund?

Udover at det kan være svært at belåne en forurenet grund / ejendom, så bliver grunden / ejendommen som udgangspunkt også automatisk mindre attraktiv i markedet. Derudover skal du som køber være opmærksom på, at en forurenet grund / ejendom kan udgøre en sundhedsfare, og at du som ejer / bruger af en forurenet grund skal ansøge kommunalbestyrelsen om tilladelse før påbegyndelse af eventuelt bygge- og anlægsarbejde på grunden / arealet. Som køber skal du under alle omstændigheder være sikker på, at den konstaterede forurening afspejler sig i købsprisen.

Der kan naturligvis også være tale om en helt ufarlig forurening, som ikke giver anledning til nogen bemærkninger / bekymringer.

Lovgrundlaget:

Lovgrundlaget for jordforurening er bl.a. at finde i Jordforureningsloven. I Danmark findes der forskellige grader af jordforurening som vil blive gennemgået nedenfor. Bemærk, der vil først være tale om forurening, hvis forureningen overstiger de tilladte grænseværdier. En bagatelagtig forurening vil med andre ord ikke være omfattet.

Jf. jordforureningslovens § 4 og 5 er det et krav, at alle forurenede arealer skal kortlægges. Den forurenede jord bliver inddelt i to niveauer / klassificeringer – vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Den konkrete klassificering af forureningen har betydning for de retsvirkninger, der er knyttet til forureningen. Det er Regionsrådet der i samarbejde med kommunalbestyrelsen foretager kortlægning af de forurenede arealer.

Kortlægning på vidensniveau 1:

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan være kilde til forurening på arealet. Det kan fx være historiske ejendomsoplysninger, servitutter mv.

Når Regionsrådet har tilstrækkelig viden om et bestemt areal, der anvendes til bolig, til at påbegynde en vurdering af, om betingelserne for en kortlægning på vidensniveau 1 eller 2 er opfyldt, skal en afgørelse træffes inden for to år.

Kortlægning på vidensniveau 2:

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, når der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er forurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Ved en afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, skal regionsrådet ud fra den foreliggende viden nuancere kortlægningen på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål.

Nuanceringen opdeles i tre kategorier:

F0: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til bolig.

F1: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til boligformål, hvis simpel rådgivning om ejendommens anvendelse efterleves.

F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til bolig, eller der foreligger ikke viden nok til at nuancere kortlægningen jf. § 12a, stk. 1.

Hvis du ønsker at se om en grund er forurenet, så kan du tjekke dette på Danmarks Miljøportal. Her er al forurenet jord eller potentielt forurenet jord kortlagt.

Hvem skal gøre noget ved forureningen?

Det er et grundprincip i dansk miljølovgivning, at forureneren betaler jf. jordforureningslovens § 1, stk. 2, nr. 5 og ”forureneren betaler princippet!”.

Dette princip følges, når forureneren kan findes. I praksis forholder det sig imidlertid således, at myndighederne ender med at stå med udbedrings- og undersøgelsesomkostningen ved boligejendomme, hvor det ikke er muligt at få den oprindelige ejer til at betale og oprydningen er nødvendig for at undgå sundhedsmæssige problemer, og i tilfælde hvor det kan det være svært at bevise, præcis hvornår og fra hvilken kilde forureningen stammer. Oprensningen sker efter en prioriteret rækkefølge, hvorfor du som boligejer kan forvente at vente op til 30 år, hvis din grund ikke er særlig forurenet.

Oversigt over de forskellige oprensningsmuligheder:

Regionens prioriterede indsats: Sker efter prioriteret rækkefølge af alle kortlagte arealer i regionen og kan tage op til 30 år jf. ovenfor.

Værditabsordningen: Offentligt betalt oprensning kan fremskyndes, hvis visse betingelser er opfyldt. Der er blandt andet krav til, hvornår ejendommen er blevet forurenet, krav om egenbetaling samt god tro hos erhververen af ejendommen.

Forsikringsordningen for villaolietanke: Gælder kun oprensning af olieskader ved udslip fra villatanke.

Frivillig oprensning: Du kan selv vælge at betale for en oprensning. Oprensningen skal ske i samråd med regionen.

Hvorvidt du skal købe en forurenet grund, vil altid bero på en individuel konkret vurdering som udelukkende kan træffes af dig som køber. Din købermægler kan rådgive dig om fordele / ulemper, men kan ikke træffe den endelige beslutning.

Bemærk, at ejendomsmægleren er ansat af sælger og repræsenterer sælgers interesser gennem hele processen, mens købers mægler udelukkende varetager købers interesser.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at linke til artiklen.

”Like” Minkøbermægler.dk’s Facebook side og modtag løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.

Husk at Minkøbermægler.dk altid står klar til at guide dig gennem købsprocessen.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk