Gratis købsvurdering

Med en gratis online købsvurdering får du:

  • Rådgivning fra start til slut
  • En vurdering af boligens pris i forhold til markedet
  • En gennemgang af boligens salgshistorik
  • Overblik over særlige forhold ved lejligheden eller huset, som du skal være opmærksom på
  • Rådgivning om behov for gennemgang med sagkyndig
  • En gennemgang af salgsopstilling, BBR, tingbogsattest, tilstandsrapport, energimærke og elrapport
KONTAKT ANDERS
Købsvurdering